Program wyborczy

1.   Tarnobrzeg rozwijający się 

 • opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2035
 • ściąganie kapitału inwestycyjnego i podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
 • rewitalizacja obszarów zaniedbanych oraz miejskich skwerów i obszarów zielonych
 • polityka przestrzenna miasta
 • pozyskanie środków zewnętrznych na remonty dróg
 • budowa i remonty parkingów miejskich - w tym wydzielenie fragmentu Placu Bartosza Głowackiego na parkingi miejskie
 • wspieranie zakończenia budowy hospicjum rozpoczętego przez prałata Michała Józefczyka
 • rozwój infrastruktury dróg rowerowych Ø wybudowanie drogi obwodowej miasta
 • zaplanowanie realizacji II części drogi obwodowej i dowiązanie jej do planowanych inwestycji drogowych Sandomierza

2.   Tarnobrzeg partnerski i otwarty

 • budowanie wizerunku miasta związanego z historią i tradycją przemysłu górniczego
 • zacieśnienie współpracy z sąsiednimi gminami
 • współpraca z Nadleśnictwem Nowa Dęba w celu wykorzystania potencjału lasu Zwierzyniec dla dobra mieszkańców
 • zwołanie I Światowego Zjazdu Tarnobrzeżan
 • wykorzystanie potencjału i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta

3.     Tarnobrzeg przedsiębiorczy

 • projekty i pozyskiwanie środków na inwestycje miejskie
 • organizowanie cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi różne segmenty rynku
 • pomoc w pozyskiwaniu środków UE
 • zacieśnienie współpracy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, podejmowanie wspólnych działań
 • wykorzystanie potencjału Jeziora           Tarnobrzeskiego,   zbudowanie infrastruktury 
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • wykorzystanie możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego
 • powołanie społecznego zespołu doradczego przy prezydencie miasta biznesu
 • systematyczne zwoływanie Sejmiku Przedsiębiorczości
 • opracowanie systemu ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w Tarnobrzegu, tworzących nowe miejsca pracy
 • uruchomienie punktu wspierania organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

4.   Tarnobrzeg przyjazny i tani

 • ustabilizowanie zadłużenia miasta
 • audyt instytucji i spółek miejskich
 • efektywne i racjonalne działanie administracji samorządowej Ø etapowa likwidacja barier architektonicznych

5.   Tarnobrzeg obywatelski

 • systematyczne konsultacje z mieszkańcami i bieżące rozpoznawanie potrzeb
 • tworzenie społecznych, branżowych zespołów doradczych przy prezydencie miasta do rozwiązywania doraźnych problemów miasta
 • wprowadzenie budżetu osiedlowego
 • wzmocnienie pozycji rad osiedlowych
 • utworzenie realnie działającego forum            organizacji pozarządowych i społecznych
 • powołanie pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych przy prezydencie miasta
 • powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
 • aktywne uczestnictwo mieszkańców w kreowaniu polityki miasta
 • transparentność zarządzania miastem

6.   Tarnobrzeg przyjazny dla młodych

 • pozyskiwanie nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
 • wykorzystanie potencjału TBS do budowy tanich mieszkań pod wynajem
 • wspieranie aktywności i przedsiębiorczości młodych mieszkańców miasta w tworzeniu własnego biznesu i miejsc pracy

7.   Tarnobrzeg przyjazny dla edukacji

 • wspieranie dyrektorów i nauczycieli w utrzymaniu wysokiej jakości pracy szkół
 • unowocześnianie, doposażenie i poprawa bazy placówek oświatowych
 • dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska i rynku pracy - powołanie grupy eksperckiej
 • opracowanie programu klas sponsorowanych/patronackich

8.     Tarnobrzeg przyjazny dla seniorów

 • utworzenie kolejnego Domu Dziennego Pobytu
 • powstanie Centrum Senioralnego
 • zastosowanie w praktyce projektowania uniwersalnego / likwidowanie barier architektonicznych
 • aktywizowanie środowisk senioralnych i wykorzystywanie ich wiedzy i doświadczenia
 • senioralny telefon pomocy i zaufania

9.   Tarnobrzeg ekologiczny 

 • Eko-Tarnobrzeg – farma fotowoltaiczna nastawiona na produkcję i wykorzystanie energii słonecznej dla miasta,
 • współpraca z gminami ościennymi w celu stworzenia transportu elektrycznego na poziomie co najmniej powiatu grodzkiego i ziemskiego
 • wprowadzenie projektu Eko – Spółki
 • etapowa wymiana tradycyjnego miejskiego oświetlenia na oświetlenie nowoczesne ledowe
 • wprowadzenie 24 –godzinnego monitorowania jakości powietrza w mieście
 • rozbudowa schroniska dla zwierząt w Machowie i połączenie go z przytuliskiem z ulicy Wyszyńskiego

10.  Tarnobrzeg sportowy

 • wspieranie sportu dzieci i młodzieży
 • wspieranie sportu osób niepełnosprawnych
 • wspieranie sportu profesjonalnego na miarę możliwości miasta, pomoc w poszukiwaniu środków zewnętrznych
 • zakończenie prac nad zapleczem stadionu piłkarskiego
 • przygotowanie projektu i pozyskanie środków na I etap budowy stadionu lekkoatletycznego
 • kontynuacja sportowych tradycji miasta ( Bieg Freyera, Bieg Siarkowca)

11.  Tarnobrzeg przyjazny dla kultury

 • wspieranie rozwoju kultury, w tym działań TDK
 • remont części współczesnej TDK wraz z przebudową widowni i sceny
 • wspieranie i promocja lokalnych twórców
 • zorganizowanie festiwalu teatrów dzieci i młodzieży o Puchar Stanisława Jachowicza

12.  Tarnobrzeg bezpieczny

 • rozbudowa monitoringu miejskiego
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez lepszą współpracę z Policją i Strażą Miejską
 • monitoring stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych    i   systemu ostrzegania przed zagrożeniami  
 • wsparcie dla programów profilaktycznych przeciwdziałających agresji i uzależnieniom dzieci i młodzieży